Informacje
Redaktor: Beata Grzesiak   

KONTO RADY RODZICÓW

05 9279 0007 0034 7554 2000 0010


X

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

       Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowyc i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Izabelowie.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem Ochrony danych poprzez adres e-mail: iod.anna.becalik@gmail.com
3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa tj.:
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe - Dz.U.2018 poz. 996 i 1000 ze zm.;
- Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty - Dz.U.2017 poz. 2198 ze zm.;
- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej- Dz.U.2017 poz. 2159 ze zm;
- na podstawie art.6 ust. 1 pkt. c Rozporządzenia tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
- w zakresi, w jakim przetwarzane dane obejmą dane szczególnych kategorii podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust.2 lit. g oraz RODO.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.

11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.