Rekrutacja
Redaktor: Beata Grzesiak   

Oddział przedszkolny

 

Nabór do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
na terenie Gminy Zduńska Wola na rok szkolny 2018/2019


Nabór do przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Zduńska Wola,
na rok szkolny 2018/2019 będzie przeprowadzony z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).

Kryteria naboru

Do placówek przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zduńska Wola,
w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci mieszkańców Gminy Zduńska Wola.

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy niż liczba dostępnych miejsc, przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne. Dostępne miejsca to takie, które pozostaną po uwzględnieniu deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej dzieci, które w poprzednim roku w danej placówce były zapisane. Rodzice tych dzieci składają deklarację o kontynuacji pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w terminie od 19 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r.


W pierwszej kolejności, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2018 roku – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) – art. 131, będą przyjmowane te dzieci, które potrzebują szczególnego wsparcia: niepełnosprawne, niepełnosprawnego rodzica lub rodziców, z niepełnosprawnym rodzeństwem, z rodzin wielodzietnych (minimum troje dzieci), objętych pieczą zastępczą oraz rodziców samotnie wychowujących. Wszystkie te kryteria mają jednakową wartość.

W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie rekrutacji będą brane dodatkowe kryteria określone w uchwale nr XXXII/234/2017 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zduńska Wola:

1) rodzice dziecka (prawni opiekunowie) pracują , wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do pracującego/uczącego się rodzica samotnie wychowującego dziecko - 32 punkty,

2) rodzeństwo dziecka uczęszcza do placówki, do której składany jest wniosek – 16 punktów,

3) dziecko mieszka obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek – 8 punktów,

4) dziecko w danym roku kalendarzowym kończy 4 lata - 4 punkty.

Jeśli po przyjęciu dzieci z terenu gminy pozostaną wolne miejsca, placówka będzie mogła przyjąć dzieci zamieszkałe poza terenem gminy, posługując się zasadami rekrutacji jak dla dzieci ze swojego terenu.

Terminy naboru

 • 19 lutego 2018 r. – 28 lutego 2018 r. – złożenie przez rodziców deklaracji
  o kontynuowaniu pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej,

 • od 1 marca 2018 r. – wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej,

 • od 5 marca 2018 r. do 31 marca 2018 r. – przyjmowanie przez przedszkola, szkoły wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej,

 • od 12 marca 2018 r. do 67 kwietnia 2018 r. – ocena formalna i merytoryczna złożonych wniosków,

 • w dniu 9 kwietnia 2018 r. opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych
  i niezakwalifikowanych (w zakresie oceny formalnej i merytorycznej),

 • od 10 kwietnia 2018 r. do 13 kwietnia 2018 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,

 • 19 kwietnia 2018 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 • od 15 maja 2018 r. do 21 czerwca 2018 r.- termin postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zduńska Wola, na rok szkolny 2018/2019, zawierający szczegółowe terminy dokonywania poszczególnych czynności określa zarządzenie Wójta Gminy Zduńska Wola.


Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej www.izabelow.pl

 1. Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego
 2. Oświadczenie o zamieszkiwaniu w danym obwodzie szkolnym
 3. Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców/opiekunów
 4. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
 5. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
 6. Potwierdzenie woli zapisu dziecka (PDF, ODT)

 

Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Izabelowie

Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych
na terenie Gminy Zduńska Wola
na rok szkolny 2017/2018


Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Zduńska Wola
na rok szkolny 2018/2019


Nabór do przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Zduńska Wola,
na rok szkolny 2018/2019 będzie przeprowadzony zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).

Kryteria naboru

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci 7-letnie zamieszkałe
w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.

Na wniosek rodziców dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko 6-letnie do klasy pierwszej szkoły podstawowej, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną  poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno -pedagogiczną spełniająca warunki określone w ustawie Prawo oświatowe.


Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.


W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane kryteria oraz odpowiadająca im liczba punktów określone przez organ prowadzący w Uchwale nr XXXII/235/2017 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zduńska Wola:

 1. dziecko realizowało obowiązek przygotowania przedszkolnego w placówce, do której składany jest wniosek - 32 punkty,

 2. rodzeństwo dziecka uczęszcza do placówki, do której składany jest wniosek –
  16 punktów,

 3. miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły – 8 punktów,

 4. w obwodzie placówki, do której składany jest wniosek mieszkają krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki – 4 punkty.


Terminy naboru

 • od 1 marca 2018 r. – wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej (druki zgłoszeń/wniosków o przyjęcie dostępne są w gminnych szkołach podstawowych),

 • od 1 marca 2018 r. do 31 marca 2018 r. – przyjmowanie przez szkoły podstawowe wniosków o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej,

 • od 3 kwietnia 2018 r. do 6 kwietnia 2018 r. – ocena formalna i merytoryczna złożonych wniosków,

 • w dniu 9 kwietnia 2018 r. opublikowanie przez każdą komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (w zakresie oceny formalnej
  i merytorycznej),

 • od 10 kwietnia 2018 r. do 13 kwietnia 2018 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do wybranej placówki w postaci pisemnego oświadczenia,

 • 19 kwietnia 2018 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do poszczególnych szkół,

 • od 7 maja 2018 r. do 11 czerwca 2018 r.- termin postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zduńska Wola na rok szkolny 2018/2019, zawierający szczegółowe terminy dokonywania poszczególnych czynności, określa zarządzenie nr 500/2018 z dnia 6 lutego 2018 r. Wójta Gminy Zduńska Wola.

 

      Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej www.izabelow.pl.

 1. Zgłoszenie dziecka do kl. I
 2. Wniosek o przyjęcie dziecka do kl. I
 3. Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców/opiekunów
 4. Oświadczenie o realizacji wychowania przedszkolnego w naszym oddziale przedszkolnym
 5. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do naszej placówki
 6. Oświadczenie o zamieszkaniu babci, dziadka
 7. Procedura odwoławcza
 8. Potwierdzenie woli zapisu dziecka (PDF, ODT)

 

 

UCHWAŁA NR XXXII/234/2017 RADY GMINY ZDUŃSKA WOLA
z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zduńska Wola
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się co następuje: § 1. 1. Określa się kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zduńska Wola. 2. Wykaz kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisaną każdemu z nich oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Traci moc uchwała nr IV/19/2014 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Zduńska Wola (Dz.Urz. z 13 stycznia 2015 roku, poz. 66). § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zduńska Wola oraz na stronie internetowej urzędu. § 5. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
 
Przewodniczący Rady Gminy Zduńska Wola
Janusz Sakiewa

 Załącznik do Uchwały Nr XXXII/234/2017 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 14 lutego 2017 r.
I. Wykaz kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zduńska Wola L.p. Kryteria dodatkowe, przyjęte na podstawie art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe Liczba punktów
1. Rodzice dziecka (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do pracującego/uczącego się rodzica samotnie wychowującego dziecko.
-  32 punkty
2. Rodzeństwo dziecka uczęszcza do placówki, do której składany jest wniosek  - 16 punktów
3. Dziecko mieszka w obwodzie Szkoły Podstawowej w ……………………………………………………………… -  8 punktów
4. Dziecko w danym roku kalendarzowym kończy 4 lata  -  4 punkty

II. Wykaz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Zduńska Wola:
1) oświadczenie rodziców dziecka, że pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą;
2) oświadczenie samotnie wychowującego dziecko rodzica, że pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą;
3) oświadczenie, że rodzeństwo dziecka uczęszcza do placówki oświatowej, do której składany jest wniosek.

 

 UCHWAŁA NR XXXII/235/2017 RADY GMINY ZDUŃSKA WOLA
z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zduńska Wola
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 133 ust. 1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 59) uchwala się co następuje: § 1. 1. Określa się kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zduńska Wola oraz określa się dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia. 2. Wykaz kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisaną każdemu z nich oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, przeznaczony dla szkół podstawowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Traci moc uchwała nr XVIII/133/2015 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym klas pierwszych w szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zduńska Wola (Dz.Urz. z 20 stycznia 2016 roku, poz. 263). § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zduńska Wola oraz na stronie internetowej urzędu. § 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
 
Przewodniczący Rady Gminy Zduńska Wola
Janusz Sakiewa

 

 Załącznik do Uchwały Nr XXXII/235/2017 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 14 lutego 2017 r.
Wykaz kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w klasach pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zduńska Wola.

I Kryteria dodatkowe, przyjęte na podstawie art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe
1. Dziecko realizowało obowiązek przygotowania przedszkolnego w placówce, do której składany jest wniosek -  32 punkty
2. Rodzeństwo dziecka uczęszcza do placówki, do której składany jest wniosek - 16 punktów
3. Miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły  - 8 punktów
4. W obwodzie w placówki, do której składany jest wniosek mieszkają krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki  - 4 punkty

II. Wykaz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym w klasach pierwszych szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zduńska Wola:
1) oświadczenie, że dziecko realizowało obowiązek przygotowania przedszkolnego w placówce, do której składany jest wniosek;
2) oświadczenie, że rodzeństwo dziecka uczęszcza do placówki oświatowej, do której składany jest wniosek;
3) oświadczenie, że miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły;
4) oświadczenie, że krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki mieszkają w pobliżu szkoły.

Zarządzenie nr 500/2018

Wójta Gminy Zduńska Wola

z dnia 6 lutego 2018 roku


w sprawie ustalenia harmonogramów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Zduńska Wola, na rok szkolny 2018/2019


Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 i art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) zarządzam,
co następuje:

§ 1.1. Ustalam harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
i w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Zduńska Wola, na rok szkolny 2018/2019, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustalam harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
i w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Zduńska Wola, na rok szkolny 2018/2019, stanowiący załącznik nr 2
do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom gminnych przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zduńska Wola.

§ 3. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.Wójt Gminy Zduńska Wola

/-/

Henryk StaniuchaZałącznik nr 1

do zarządzenia nr 500/2018

z dnia 6 lutego 2018 r.

Wójta Gminy Zduńska Wola


Harmonogram czynności w postepowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zduńska Wola


Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie
do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.

5.03.2018 r.- 31.03.2018 r.

15.05.2018 r.- 31.05.2018 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).

12.03.2018 r.- 6.04.2018 r.

14.05.2018 r.- 8.06.2018 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

9.04.2018 r.

11.06.2018 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

10.04.2018 r.- 13.04.2018 r.

12.06.2018 r.- 15.06.2018 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

19.04.2018 r. do godz. 12.00

21.06.2018 r. do godz. 12.00


Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 500/2018

z dnia 6 lutego 2018 r.

Wójta Gminy Zduńska Wola


Harmonogram czynności w postepowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zduńska Wola


Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie zgłoszeń kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych

1.03.2018 r.- 31.03.2018 r.

7.05.2018 r.- 18.05.2018 r.

2.

Składanie wniosków o przyjęcie kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych spoza obwodu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

1.03.2018 r.- 31.03.2018 r.

7.05.2018 r.- 18.05.2018 r.

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).

3.04.2018 r. – 6.04.2018 r.

22.05.2018 r. – 25.05.2018 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

9.04.2018 r.

29.05.2018 r.

5.

Składanie przez rodziców kandydatów spoza obwodu, zakwalifikowanych do danek szkoły, pisemnych oświadczeń potwierdzających wolę przyjęcia.

10.04.2018 r.- 13.04.2018 r.

4.06.2018 r.- 7.06.2018 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19.04.2018 r. do godz. 12.00

11.06.2018 r. do godz. 12.00