Rekrutacja
Redaktor: Beata Grzesiak   

Oddział przedszkolny

Nabór do  przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Zduńska Wola na rok szkolny 2019/2020 

Nabór do przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Zduńska Wola, na rok szkolny 2019/2020 będzie przeprowadzony z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).

Kryteria naboru

Do placówek przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zduńska Wola, w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci mieszkańców Gminy Zduńska Wola.

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy niż liczba dostępnych miejsc, przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne. Dostępne miejsca to takie, które pozostaną po uwzględnieniu deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej dzieci, które w poprzednim roku w danej placówce były zapisane. Rodzice tych dzieci składają deklarację o kontynuacji pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w terminie od 18 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r.

            W pierwszej kolejności, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2018 roku – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) – art. 131, będą przyjmowane te dzieci, które potrzebują szczególnego wsparcia: niepełnosprawne, niepełnosprawnego rodzica lub rodziców,
z niepełnosprawnym rodzeństwem, z rodzin wielodzietnych (minimum troje dzieci), objętych pieczą zastępczą oraz rodziców samotnie wychowujących. Wszystkie te kryteria mają jednakową wartość.

W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie rekrutacji będą brane dodatkowe kryteria określone
w uchwale nr XXXII/234/2017 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 14 lutego 2017 r.  w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zduńska Wola:

1) rodzice dziecka (prawni opiekunowie) pracują , wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się  w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne  lub pozarolniczą działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do pracującego/uczącego się rodzica samotnie wychowującego dziecko – 32 punkty,

2) rodzeństwo dziecka uczęszcza do placówki, do której składany jest wniosek – 16 punktów,

3) dziecko mieszka  obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek  – 8 punktów,

4) dziecko w danym roku kalendarzowym kończy 4 lata – 4 punkty.

Jeśli po przyjęciu dzieci z terenu gminy pozostaną wolne miejsca, placówka będzie mogła przyjąć dzieci zamieszkałe poza terenem gminy, posługując się zasadami rekrutacji jak dla dzieci ze swojego terenu.

Terminy naboru

 • 18 lutego 2019 r. – 28 lutego 2019 r. – złożenie przez rodziców deklaracji
  o kontynuowaniu pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej,
 • od 1 marca 2019 r. – wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej,
 • od 1 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r. – przyjmowanie przez przedszkola, szkoły wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej,
 • od 11 marca 2019 r. do 5 kwietnia 2019 r. – ocena formalna i merytoryczna złożonych wniosków,
 • w dniu 10 kwietnia 2018 r. opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (w zakresie oceny formalnej
  i merytorycznej),
 • od 11 kwietnia 2019 r. do 15 kwietnia 2019 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,
 • 19 kwietnia 2019 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
 • od 6 maja 2019 r. do 21 czerwca 2019 r.- termin postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego.

Harmonogram czynności  w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zduńska Wola, na rok szkolny 2019/2020, zawierający szczegółowe terminy dokonywania poszczególnych czynności określa zarządzenie Wójta Gminy Zduńska Wola. (patrz: niżej)

 

Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej www.izabelow.pl

 1. Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego
 2. Deklaracja kontynuacji nauki
 3. Oświadczenie o zamieszkiwaniu w danym obwodzie szkolnym
 4. Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców/opiekunów
 5. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
 6. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
 7. Potwierdzenie woli zapisu dziecka (PDF, ODT)

 

Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Izabelowie

Nabór do  klas pierwszych szkół podstawowych
na terenie Gminy Zduńska Wola
na rok szkolny 2019/2020

 

Nabór do przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Zduńska Wola, na rok szkolny 2019/2020 będzie przeprowadzony zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).

Kryteria naboru

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci 7-letnie zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.

Na wniosek rodziców dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko 6-letnie do klasy pierwszej szkoły podstawowej, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną  poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno -pedagogiczną spełniająca warunki określone w ustawie Prawo oświatowe.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane kryteria oraz odpowiadająca im liczba punktów określone przez organ prowadzący w Uchwale nr XXXII/235/2017 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zduńska Wola:

1)      - dziecko realizowało obowiązek przygotowania przedszkolnego w placówce, do której składany jest wniosek - 32 punkty,

2)      - rodzeństwo dziecka uczęszcza do placówki, do której składany jest wniosek – 16 punktów,

3)     -  miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły – 8 punktów,

4)    -   w obwodzie placówki, do której składany jest wniosek mieszkają krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki – 4 punkty.

 

Terminy naboru

·         od 1 marca 2019 r. – wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej (druki zgłoszeń/wniosków o przyjęcie dostępne są w gminnych szkołach podstawowych),

·         od 1 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r. – przyjmowanie przez szkoły podstawowe wniosków o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej,

·         od 1 kwietnia 2019 r. do 5 kwietnia 2019 r. – ocena formalna i merytoryczna złożonych wniosków,

·         w dniu 8 kwietnia 2019 r. opublikowanie przez każdą komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (w zakresie oceny formalnej i merytorycznej),

·         od 10 kwietnia 2019 r. do 15 kwietnia 2019 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do wybranej placówki w postaci pisemnego oświadczenia,

·         19 kwietnia 2019 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do poszczególnych szkół,

·         od 6 maja 2019 r. do 7 czerwca 2019 r.- termin postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego.

Harmonogram czynności  w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina zduńska Wola na rok szkolny 2019/2020, zawierający szczegółowe terminy dokonywania poszczególnych czynności, określa zarządzenie  nr 53/2019  z dnia 14 lutego 2019 r. Wójta Gminy Zduńska Wola.


      Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej www.izabelow.pl.

 1. Zgłoszenie dziecka do kl. I
 2. Wniosek o przyjęcie dziecka do kl. I
 3. Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców/opiekunów
 4. Oświadczenie o realizacji wychowania przedszkolnego w naszym oddziale przedszkolnym
 5. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do naszej placówki
 6. Oświadczenie o zamieszkaniu babci, dziadka
 7. Procedura odwoławcza
 8. Potwierdzenie woli zapisu dziecka (PDF, ODT)

 

Zarządzenie nr 53/2019

Wójta Gminy Zduńska Wola

z dnia 14 lutego 2019 roku

 

w sprawie ustalenia harmonogramów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Zduńska Wola, na rok szkolny 2019/2020

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 i art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Ustalam harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Zduńska Wola, na rok szkolny 2019/2020, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustalam harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Zduńska Wola, na rok szkolny 2019/2020, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom gminnych przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zduńska Wola.
           
§ 3. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

 

                                                                                            Wójt Gminy Zduńska Wola

                                                                                                               /-/

                                                                                                 Henryk Staniucha

 

 

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 53/2019

z dnia 14 lutego 2019 r.

Wójta Gminy Zduńska Wola

                       

 

Harmonogram czynności w postepowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym,  do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zduńska Wola

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie
do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.

1.03.2019 r.- 29.03.2019 r.

6.05.2019 r.- 17.05.2019 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).

11.03.2019 r.- 5.04.2019 r.

13.05.2019 r.- 7.06.2019 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

10.04.2019 r.

12.06.2019 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

11.04.2019 r.- 15.04.2019 r.

13.06.2019 r.- 17.06.2019 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

19.04.2019 r. do godz. 12.00

21.06.2019 r. do godz. 12.00

 

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 53/2019

z dnia 14 lutego 2019 r.

Wójta Gminy Zduńska Wola

 

Harmonogram czynności w postepowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym,  do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zduńska Wola

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie zgłoszeń kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych

1.03.2019 r.- 29.03.2019 r.

6.05.2019 r.- 17.05.2019 r.

2.

Składanie wniosków o przyjęcie kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych spoza obwodu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

1.03.2019 r.- 29.03.2019 r.

6.05.2019 r.- 17.05.2019 r.

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).

1.04.2019 r. – 5.04.2019 r.

20.05.2019 r. – 24.05.2019 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

8.04.2019 r.

28.05.2019 r.

5.

Składanie przez rodziców kandydatów spoza obwodu, zakwalifikowanych do danek szkoły, pisemnych oświadczeń potwierdzających wolę przyjęcia.

10.04.2019 r.- 15.04.2019 r.

30.05.2019 r.- 4.06.2019 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19.04.2019 r.
do godz. 12.00

7.06.2019 r.
do godz. 12.00